Tako rzecze rzecznik Play

Wyniki Spółki PLAY COMMUNICATIONS za Q3 2017 – komunikat prasowy

Wyniki Spółki PLAY COMMUNICATIONS S.A. za III kw. 2017 r.

Komunikat prasowy

14 listopada 2017 r.

 

DALSZY WZROST PRZYCHODÓW ORAZ WYNIKU EBITDA DZIĘKI STAŁEMU WZROSTOWI BAZY KLIENTÓW ABONAMENTOWYCH ORAZ WZROSTOWI ZAGREGOWANEGO ARPU

 

Play osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe w trzecim kwartale 2017 r. Spółka kontynuowała generowanie wysokiej wartości dla klientów oraz osiągnęła satysfakcjonujące wyniki operacyjne, co przyczyniło się do wzrostu bazy abonentów (do 14,9 mln). Spółka w dalszym ciągu zwiększała swoje przychody operacyjne, odnotowując przychody za okres pierwszych dziewięć miesięcy zakończony w dniu 30 września 2017 r. w kwocie 4 930 mln (+9,6% w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 r.), co przełożyło się na wzrost skorygowanego wyniku EBITDA do kwoty 1 728 mln zł (+17,2% w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 r.), jednocześnie zmniejszając swoje zadłużenie wskaźnika zadłużenia netto do skorygowanego wyniku EBITDA za okres ostatnich dwunastu miesięcy na poziomie 3,1x.

Najważniejsze dane finansowe za 3 kw. 2017 r.:

I. Dalszy sukces komercyjny:

 • Udział w rynku zwiększył się do poziomu 28.5%[1] (+2.5 p.p. r/r), co stanowi 14,9 mln abonentów, podczas gdy udział abonentów kontraktowych wzrósł do poziomu 61.8% na dzień 30 września 2017 r.(z poziomu 54.6%)
 • W III kw. 2017 r. Spółka pozyskała 261 tys. abonentów kontraktowych
 • Zagregowany średni przychód na użytkownika (ARPU) utrzymał się na poziomie 32,3 zł[2] w porównaniu z II kw. 2017 r., wzrastając z poziomu 31,8 zł w III kw. 2016 r.
 • Wskaźnik odejść zwiększył się nieznacznie do poziomu 0,8%[3] z poziomu 0,7% w II kw. 2017 r.
 • Dzięki dalszej rozbudowie sieci 4G LTE na dzień 30 września 2017 r. zasięg zwiększył się do 92,2% populacji (+1,7 p.p. r/r), natomiast zasięg sieci 4G LTE Ultra zwiększył się do 79,4% populacji (+3,2 p.p. r/r)

II. Bardzo dobre wyniki finansowe:

 • Przychody operacyjne zwiększyły się do poziomu 4 930 mln zł (+9,6% w porównaniu z okresem pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 r.) w wyniku znacznego wzrostu bazy klientów kontraktowych
 • Skorygowany wynik EBITDA zwiększył się do poziomu 1 728 mln zł (+17,2% w porównaniu z okresem pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 r.) w wyniku dźwigni operacyjnej oraz efektu skali w III kw. 2017 r.; na skorygowany wynik EBITDA wpływ miała również regulacja RLAH
 • Powyższe przełożyło się na dalszy wzrost skorygowanej marży EBITDA do poziomu 35,1%
  (+2,3 p.p. w porównaniu z okresem pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 r.)
 • Dalszy rozwój sieci na terenie całego kraju – nakłady gotówkowe[4] wyniosły 527 mln zł
  (167 mln zł w III kw. 2017 r.), zgodnie z wytycznymi
 • Skorygowana EBITDA pomniejszona o nakłady gotówkowe zamknęła się kwotą 1 201 mln zł
  (+6,5% w porównaniu z okresem pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 r.)
 • Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (FCFE, z wyłączeniem płatności leasingowych)[5] zmniejszyły się o 2.6% r/r do poziomu 367 mln zł
 • Zmniejszenie dźwigni finansowej do poziomu 3,1x skorygowanego wyniku EBITDA za okres ostatnich dwunastu miesięcy (w porównaniu z 3,2x na dzień 30 czerwca 2017 r.) dzięki wyższemu poziomowi gotówki i ekwiwalentów gotówki

Komentarz Prezesa spółki P4 Sp. z o.o. na temat wyników osiągniętych w III kw. 2017 r.:

 

Spółka Play osiągnęła bardzo dobre wyniki w III kw. 2017 r. Spółka zwiększyła bazę abonentów kontraktowych do 14,9 mln utrzymując średni przychód na użytkownika na stabilnym poziomie, co przyczyniło się do dalszego wzrostu przychodów z usług, które zamknęły się kwotą 1 258 mln zł (+10,2% r/r). W III kw. 2017 r. nasza baza abonencka zwiększyła się o 404,6 tys. (261,3 tys. abonentów kontraktowych oraz 143,3 tys. użytkowników usług przedpłaconych). Solidne wyniki komercyjne przełożyły się na świetne wyniki finansowe w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2017 r. – przychody osiągnęły poziom 4 930 mln zł, co stanowi wzrost o 9,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r., podczas gdy skorygowana marża EBITDA Spółki wzrosła do poziomu 35,1%, czyli o +2,3 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu w 2016 r. Warto dodać, że rozporządzenie roam-like-at-home („RLAH”) weszło w życie w dniu 15 czerwca 2017 r. W wyniku tego III kw. 2017 r. był pierwszym kwartałem, kiedy widoczny był wpływ RLAH. Rozsądne jest założenie, że w najbliższych kwartałach wpływ RLAH pozostanie widoczny.

W dalszym ciągu realizujemy naszą strategię rozwoju sieci na terenie całego kraju; na koniec III kw. 2017 posiadaliśmy 5 423 stacji bazowych. Ponadto, zasięg naszej własnej sieci 4G osiągnął poziom 92,2% pokrycia populacji (co stanowi wzrost o 1,7 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 r.) podczas gdy zasięg sieci 4G LTE Ultra wyniósł 79,4% pokrycia populacji (co oznacza wzrost o 3,2 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku). Łącznie z roamingiem krajowym, w zasięgu naszej sieci znajduje się ponad 99% populacji kraju. Co więcej, w sierpniu 2017 r., do naszego silnego portfolio częstotliwości dodaliśmy 3,7 GHz. Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani poziomem naszych wyników osiągniętych za III kw. 2017 r.

Nasze wyniki w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2017 r. są zgodne z wytycznymi na cały rok 2017, które zostały przedstawione w prospekcie emisyjnym z dnia 30 czerwca 2017 r., który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Sektora Finansowego Luksemburga (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Jørgen Bang-Jensen

 

Wyniki PLAY za III kw. 2017 r. oraz okres pierwszych dziewięciu miesięcy 2017 r.:

 

 

 

1 dane średniomiesięczne przedstawione dla abonentów raportowanych; szczegółowa definicja znajduje się w Raporcie; 2 dane średniomiesięczne przedstawione dla aktywnych abonentów w okresie III kw. 2017 r.; szczegółowa definicja znajduje się w Raporcie; 3 zawierają nakłady jednorazowe w związku z pierwszą ofertą publiczną (IPO) oraz transakcją refinansującą; 4 Podane miary nie są porównywalne z podobnie nazwanymi miarami stosowanymi przez inne spółki. Wskaźnik wolnych przepływów gotówkowych do kapitału własnego (z wyłączeniem płatności leasingowych) nie oddaje wszystkich przeszłych wydatków oraz wypływów środków finansowych oraz nie oddaje przyszłych potrzeb gotówkowych koniecznych do uregulowania znacznych kosztów odsetkowych, podatków dochodowych lub przyszłych potrzeb gotówkowych koniecznych do obsługi odsetek lub spłaty rat kapitałowych w zakresie naszego zadłużenia. Zachęcamy do przejrzenia naszych informacji finansowych w całości i odradzamy opieranie się na pojedynczych miarach finansowych. Wyjaśnienie pewnych ograniczeń w zakresie stosowania tych miar znajduje się w raporcie zatytułowanym „Prezentacja informacji finansowych – miary nie występujące w MSSF”

 

O Play:

Spółka P4 Sp. z o.o., w której 100% udziałów posiada Play Communications S.A. i która prowadzi działalność pod nazwą Play, jest ukierunkowanym na konsumenta operatorem sieci mobilnej świadczącym usługi ponad 14,9 mln abonentów na dzień 30 września 2017 r. Play świadczy mobilne usługi głosowe, tekstowe, transmisji danych oraz wideo klientom indywidualnym oraz biznesowym (przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom) w oparciu o umowę oraz na kartę pod marką parasolową „PLAY”. Play świadczy te usługi, dostępne dla 99% populacji, poprzez swoją rozległą, nowoczesną oraz efektywną kosztowo sieć telekomunikacyjną 2G/3G/4G LTE, a także w oparciu o długoterminowe umowy o roamingu krajowym/współdzielenia sieci zawarte z trzema pozostałymi operatorami sieci komórkowych w Polsce. Więcej informacji znajduje się na stronie www.playcommunications.com and www.play.pl.

 

Ostrzeżenie:

Dane zwarte w niniejszym komunikacie prasowym nie zostały poddane audytowi.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych. Na oświadczeniach tego rodzaju nie należy nadmiernie polegać, ponieważ narażone są one na liczne ryzyka oraz niepewności związane z działalnością oraz otoczeniem gospodarczym spółki Play Communications S.A. oraz jej podmiotów zależnych (zwanymi łącznie jako „Grupa”), z których wszystkie są trudne do przewidzenia i z których wiele znajduje się poza wpływem Grupy. Oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych zawierają informacje odnośnie potencjalnych lub spodziewanych wyników działalności Grupy, w tym opisy jej strategii biznesowej. Oświadczenia te często zawierają takie wyrażenia jak „może”, „będzie”, „mogłoby”, „byłoby”, „powinno”, „oczekuje się”, „planuje się”, „przewiduje się”, „zamierza się”, „dąży się”, „uważa się”, „ocenia się”, „przewiduje się”, „potencjalny”, „w dalszym ciągu”, „rozważa się”, „możliwy” i podobne. Oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są oparte na naszych bieżących oczekiwaniach oraz ocenach dotyczących przyszłych wydarzeń i trendów, które wywierają bądź też mogą wywierać wpływ na naszą działalność biznesową. Należy rozumieć, iż oświadczenia tego rodzaju nie stanowią gwarancji efektywności ani wyników. Dotyczą one zidentyfikowanych i niezidentyfikowanych ryzyk, niepewności oraz założeń. Mimo iż Grupa uważa, że niniejsze oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych są oparte na rozsądnych założeniach, należy mieć świadomość, że wiele czynników może wywrzeć wpływ na bieżące wyniki finansowe lub operacyjne, w wyniku czego rzeczywiście odnotowane wyniki mogą znacząco różnić się od wyników zawartych w oświadczeniach dotyczących zdarzeń przyszłych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat czynników, które mogą wpłynąć na oświadczenia Grupy dotyczące zdarzeń przyszłych, należy zapoznać się z czynnikami ryzyka Grupy, które mogą podlegać okresowym zmianom, określonymi w prospekcie emisyjnym publikowanym na stronie www.playcommunications.com. Grupa zrzeka się obowiązku uaktualniania lub korygowania jakichkolwiek oświadczeń dotyczących zdarzeń przyszłych zawartych w niniejszym komunikacie prasowym oraz nie jest w żaden sposób do tego zobowiązana, z wyjątkiem przypadków wymaganych odpowiednimi przepisami prawa lub regulacjami.

Dane finansowe zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są wyrażone w złotych zaokrąglonych do najbliższego miliona. Z tej przyczyny, ze względu na takie zaokrąglenie mogą występować rozbieżności w tabelach pomiędzy liczbami całkowitymi oraz sumami podanych kwot.

 

 

[1] na podstawie liczby kard SIM zgodnie z danymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce

[2] dane średniomiesięczne przedstawione dla aktywnych abonentów ; szczegółowa definicja znajduje się w Raporcie

[3] dane średniomiesięczne przedstawione dla abonentów raportowanych; szczegółowa definicja znajduje się w Raporcie

[4] Z wyłączeniem wypływów środków pieniężnych w związku z nabyciem rezerwacji na częstotliwości

[5] Podane miary nie są porównywalne z podobnie nazwanymi miarami stosowanymi przez inne spółki. Wskaźnik wolnych przepływów gotówkowych do kapitału własnego (z wyłączeniem płatności leasingowych) nie oddaje wszystkich przeszłych wydatków oraz wypływów środków finansowych oraz nie oddaje przyszłych potrzeb gotówkowych koniecznych do uregulowania znacznych kosztów odsetkowych, podatków dochodowych lub przyszłych potrzeb gotówkowych koniecznych do obsługi odsetek lub spłaty rat kapitałowych w zakresie naszego zadłużenia. Zachęcamy do przejrzenia naszych informacji finansowych w całości i odradzamy opieranie się na pojedynczych miarach finansowych. Wyjaśnienie pewnych ograniczeń w zakresie stosowania tych miar znajduje się w raporcie zatytułowanym „Prezentacja informacji finansowych – miary‑nie występujące w MSSF”

Komentarze

 1. mike278 pisze:

  Wypada pogratulować.Raportuj

 2. M@RTiN M@RTiN pisze:

  U900 do rozmów kuleje… Prawie całe 5MHz, a jakość słabiutka.Raportuj

 3. Marek pisze:

  Gratulację! To teraz czas jako pierwsi zjechać wajchą w dół za minutę połączenia poniżej 29 groszy :-) Proponuję 9 :-)Raportuj

  • email pisze:

   Takim jak ty to zawsze za drogo. Potem chciałbyś 0,9 grosza, potem 0,09 grosza a jakbys juz miał za darmo to bys marudził że ci nie dopłacają za to że korzystasz z ich sieci.Raportuj

 4. dziwne pytanie pisze:

  Za wyniki piątka, za nierozwiązane konkursy pała.Raportuj

  • atqa pisze:

   Co do organizowanych konkursów to i Marcin jako autor bloga powinien wydać komunikat np. że na oświadczeniach w sprawie nagród nie należy nadmiernie polegać, ponieważ oświadczenia takie narażone są na liczne ryzyka i niepewności.

   To czy zwycięzcy konkursów zostaną wyłonieni, oraz czy otrzymają wygrane w konkursie nagrody jest trudne do przewidzenia.

   Oświadczenia dotyczące nagród w organizowanych konkursach należy zatem traktować jako „potencjalne”, „możliwe ”.
   W przypadku ewentualnego rozwiązania konkursu, „rozważy się” wysłanie nagrody do zwycięzcy, przy czym „możliwe jest” publiczne ogłoszenie zwycięzcy lub zwycięzców danego konkursu.Raportuj

   • Ah pisze:

    Sprawa jest oczywista… Telefon z firmy wzięli na konkurs, papiery podpisane i nikt go już nie szuka. Poszedł do lombardu zapewne także zapomnijcie o nim.Raportuj

 5. PINOKIO pisze:

  Coby się nie powtarzać – no i elegancko. :)
  Szkoda, że nie 15 mln bo może byłaby fajna bluza albo koszulka do wygrania. Luz. Będzie w lutym. :)
  Uszanowanko. :)Raportuj

  • Adam K. pisze:

   „Udział w rynku zwiększył się do poziomu 28.5%[1] (+2.5 p.p. r/r), co stanowi 14,9 mln abonentów, podczas gdy udział abonentów kontraktowych wzrósł do poziomu 8% na dzień 30 września 2017 r.(z poziomu 54.6%)” – wzrost do poziomu 8% z 54,6% to chyba jakaś nowomowa korporacyjna.Raportuj

 6. przemek pisze:

  Kiedy wydacie łatki bezpieczeństwa dla Xperia X na listopad 2017. Ja mam wrzesień 2017 cały czas i telefon nie znajduje mi nowszych.Raportuj

 7. Ewa pisze:

  Żeby nie kary umowne dużo by odeszło od wasRaportuj

 8. Emil pisze:

  A lte w roamingu orange będzie miało po nowym roku lejek prędkości 3mb , jak dotychczas ?Raportuj

 9. Ewa pisze:

  Są miejsca co Play ma nawet 40 Mega to zależy od miejsca u mnie jest około 2 MegaRaportuj

  • dziwne pytanie pisze:

   @Ewa Czyli jak u KAŻDEGO operatora – w jednym miejscu lepiej, w innym gorzej. Żeby było trudniej (dla klienta), to warunki zmieniają się w czasie. U mnie lepiej śmigało LTE Playa, później Orange, aktualnie znów Playa. Jak będzie jutro? Nie wiadomo. Dlatego – jeśli chodzi o ofertę Internetu – dla mnie istnieje tylko prepaid.Raportuj

  • Emil pisze:

   U mnie i sto czasem przekracza. Orange max 60mb z tej samej lokalizacji, a trzy częstotliwości lte play świetnie się w praktyce spisują. W piwnicy gdzie są grube mury i jest nisko wskakuje band 20, w powierzchni mieszkalnej prawie zawsze band 3, blisko okien zlokalizowanych od strony anten pojawia się band 1, odległość ok 1km od anten. A orange ma w tej lokalizacji tylko band 3 czyli lte 1800 , i np. w tej samej piwnicy z lte wskoczy im umts 900 , a play z lte 1800 przełączy na lte800 .Raportuj

 10. Kuba pisze:

  Szkoda tylko, że oszukujcie klientów. Październik 2015 przedłużam umowe na abo z iPhonem (50zł + 100zł rata) – 25 msc, 24 miesiące było jak Pan Bóg przykazał a tu nagle w listopadzie dostaje fakturę na abonament za 150zł… Oczywiście na początku listopada złożone wypowiedzenie…Raportuj

  • lalamido pisze:

   Poważnie? a to gnoje. Mi własnie miesiąc został i muszę przypilnowac aby mnie nie okradli.Raportuj

   • Kuba pisze:

    Serio, ale miła Pani już miała solucje na to – przedłużyć abonament. Na szczęście mam maila, którego dostałem od Play jako potwierdzenie zawarcia aneksu. Jak reklamacja nie zostanie pozytywnie rozpatrzona, pójdziemy do UOKiKu.Raportuj

  • mike278 pisze:

   A mógłbyś opisać dokładniej „kradzież”? Bo nie do końca zrozumiałem. Chodzi o to że napisałeś w listopadzie rozwiązanie umowy i w listopadzie dostałeś też fakturę? Pytam bo ile dobrze pamiętam to należy odpowiednio szybciej napisać pismo w odpwiedniej formie. Czas o ile się nie mylę to minimum jesen PELNY okres rozliczeniowy. Co oznaczałoby że rozwiązanie umowy która kończy się w listopadzie należy złożyć pismo najlepiej we wrześniu. Takie rzeczy reguluje regulamin dość dokładnie.Raportuj

   • Kuba pisze:

    Nigdzie nie napisałem, że to kradzież a oszustwo. Już opisuje Ci sytuacje dokładnie. W połowie października 2015 roku przedłużyłem umowę na 25 miesięcy. Mój okres rozliczeniowy to 10.x – 9.x więc umowa przedłużyła się od listopada 2015 do grudnia 2017. Umowa miała wyglądać tak, że na cały okres jej trwania abonament wynosi ~62 zł – 12 zł za zgody marketingowe i e-fakture + 24 miesiące z ratami po 100zł za urządzenie. Na takie warunki dostałem mailowe potwierdzenie. Przez 24 miesiące tak dokładnie wyglądała (w październiku mijał ostatni miesiąc rat). W związku ze słabą ofertą Play zdecydowałem, że 9.12 kończe z Play i przechodze do nju/virgin więc 2.11 złożyłem pisemne wypowiedzenie umowy w salonie. W poniedziałek dostałem nową fakturę na abonament na kwotę 149.99. Od razu zadzwoniłem na infolinie ze skargą i przełączono mnie do „Pani, która może rozwiązać mój problem”. Chodziło o przedłużenie umowy, które anuluje naliczony abonament. Nie tak powinno to wyglądać ale dobrze, że to ostatni miesiąc z tym operatorem. Walki jednak nie odpuszczę, jeżeli reklamacja nie zostanie uwzględniona zostaje UOKiK i ewentualnie postępowanie sądowe.Raportuj

    • PINOKIO pisze:

     Się gubię – to 24 czy 25 m-cy ? I co się dzieje po okresie umownym – nieokreślony na jakich warunkach ? No pytań co najmniej 10 a odpowiedzi ze 30. :)Raportuj

     • Kuba pisze:

      Przeczytaj raz jeszcze ale tym razem dokładnie. Umowa na 25 msc ale 24 raty za urządzenie.Raportuj

      • damdol5 pisze:

       Czy opłata za telefon nie nazywa się pakiet smartfon? Bo jeśli tak to jest to element składowy abonamentu i kiedy umowa przechodzi na czas nieokreślony to wartość abonamentu się nie zmienia :)Raportuj

    • mike278 pisze:

     Mój błąd, przepraszam. Natomiast jeśli umowa ratalna była na 24 miesiące to jak najbardziej na miejscu jest reklamacja. Jeśli mógłbym coś doradzić to dodatkowo może warto napisać na forum i zainteresowac sprawa Play4You.Raportuj

    • PINOKIO pisze:

     No dobra, a w której fakturze była pierwsza rata za telefon, nie opłata początkowa – 1 zł czy ileś tam, ale rata. Tak trochę zgaduję. :)Raportuj

    • Tadek pisze:

     I wszystko się zgadza. Regulamin tych ofert mówił, że rata po okresie umowy przekształca się w cześć abonamentu. Tak się kończy zamawianie przez internet, szybko, bez czytania i zapoznania się z regulaminami. A teraz pretensje i sądy :DRaportuj

     • Kuba pisze:

      Przykro mi kolego ale czytam coś co podpisuje. Nie miałem też żadnych ‚pakietów smartfon’. Była to rata za urządzenie.
      Mail od Play: i.imgur.com/ROFnxA9.png
      Faktura: i.imgur.com/S073XbO.pngRaportuj

      • PINOKIO pisze:

       Ciekawe ?!
       A mógłbyś pokazać pierwszą fakturę z tej umowy, bo coś mi nie dźwięczy :
       1. iPhone 6s był w sprzedaży w PLAY od 9 października 2015 – to pierwsza faktura raczej w listopadzie
       2. ta SUPER oferta którą tam widać 24 miesięczna Formuła Smartfon Unlimited z telefonem na 25 rat : – https://www.play.pl/resources/pdf/2015/Regulamin-Oferty-Promocyjnej-FORMULA-SMARTFON-UNLIMITED-PRO-w-sklepie-internetowym_01122015.pdf – wskoczyła dopiero od 1 grudnia 2015 i umowy były na 24 miesiące usług i 25 rat za telefon.
       To jeszcze raz : na ile miesięcy była ta umowa na usługi, a na ile ta na raty – zerknij w regulamin który jest przecież integralną częścią umowy. :)
       Jasne, że mogę się mylić i że miałeś umowę zgodną z regulaminem jakiejś wcześniejszej promocji – ale wtedy nie było chyba takiej która 25 miesięcy usług związywała z 24 ratami za telefon. Wciąż trochę zgaduję – Ty masz kwity – Ty widzisz wszystko. :)
       Taki mozolny trochę puzzle.Raportuj

      • Kuba pisze:

       Zgadza się, pierwsza rata była w listopadzie. Umowa jak pisałem wcześniej na 25 miesięcy ale 24 raty.
       Pierwsza FV: i.imgur.com/BaIZkA8.png
       Harmonogram: i.imgur.com/rQNA8lR.pngRaportuj

      • Tadek pisze:

       A przeczytaj regulamin, który zatwierdziłeś klikając zamówienie i zobacz co jest napisane o tym, co się dzieje z ratą po 24 miesiącach. Procowałem kiedyś u operatora a teraz w bankowości i wszędzie internetowi klienci są tacy sami. Klikają, nie czytają ale z pretensjami i krzykiem już potrafią przyjść do oddziału.Raportuj

      • PINOKIO pisze:

       No to jednak wcześniejszy regulamin – możesz wstawić jaki ?
       Czyli jednak umowa ratalna na rat 25, umowa na usługi 24 miesiące.
       Na ostatniej fakturze – zgaduję – upłynęło 24 miesiące i skończył się rabat od abonamentu i już nie 49, coś tam – tylko pełna kwota abonamentu 150 coś tam.
       Fajny puzzle. :)
       Tylko po co ?Raportuj

      • Kuba pisze:

       Ja nic nie klikałem, żeby zatwierdzić – umowę przedłużałem z konsultantem działu utrzymania klienta, który po wszystkim wysłał mi potwierdzenie oferty.

       W szczegółach oferty mam 61.97 na cały okres trwania umowy. Nie mam linku do regulaminu – zostawiłem tylko screen maila. Jednakże ustalenia indywidualne (czyli to co dostałem) są ważniejsze niż regulamin – tak powiedział rzecznik konsumenta.Raportuj

      • Kuba pisze:

       Pinokio nie, umowa jest na 25 msc, 24 raty + opłata przy odbiorze te niecałe 1200zł.Raportuj

      • PINOKIO pisze:

       Umowa ratalna – 25 rat : 1×1189 + 24 x 100 (wg harmonogramu
       A umowa na usługi to wg tego https://www.play.pl/resources/pdf/2015/Regulamin-Oferty-Promocyjnej-FORMULA-SMARTFON-UNLIMITED-PRO_15102015.pdf
       czyli okres zastrzeżony 24 m-ce do listopad 2017 ? Chwilę spóźnione wypowiedzenie i zaskoczył jeden miesiąc abonament wg tabeli 1 kolumna 7 (ostatnia) z rabatem na zawsze 25,6882 % od kwoty 217,96 zł i wyszło abonament na zawsze 149,99 zł. A nazwa oferty jest gdzieś na dole regulaminu. I na umowie pewnie też. Bo umowę chyba dostałeś ? Lepiej było wcześniej wypowiedzieć z terminem wypowiedzenia na koniec okresu zastrzeżonego albo rozejrzeć się za jakimś aneksem. Choć nadal mogę się mylić. Jak zwykle Ty masz kwity Ty wiesz wszystko. :)
       Taki puzzle. :)Raportuj

      • Kuba pisze:

       Pinokio nie będę się sprzeczał – dla Ciebie to 25 rat, dla mnie 24 z opłatą wstępną, zresztą nawet w nazwie oferty jest 24 raty.

       Z wypowiedzeniem się nie spóźniłem, umowa obowiązuje do 9.12, wypowiedzenie złożyłem w salonie 2.11.Raportuj

      • PINOKIO pisze:

       Ostatnia uwaga : wg tej faktury na 138,17 zł pierwszy pełny miesiąc okresu zastrzeżonego abonamentu był do 9 grudnia 2015, no to ostatni do 9 listopada 2017. Gdybyś tak złożył wypowiedzenie albo zawarł aneks tak z początkiem października…
       No chyba, że rzeczywiście masz w umowie okres zastrzeżony 25 m-cy. Ty masz kwity Ty wiesz lepiej.
       W sumie to nie mój puzzle. :)
       Z tym twierdzeniem o oszustwie to bym był ostrożny – bo to jednak może się okazać pomówieniem. Dość publicznym nawet. Ale Ty masz kwity, Ty wiesz lepiej. :)Raportuj

 11. Michał pisze:

  Czy karty operatorów MVNO są wliczone w to zestawienie?Raportuj

 12. PINOKIO pisze:

  O ! piętnasty ! To jest już te 15 mln …hę … ?
  Jakby jakaś koszulka … czy bluza … to ja ten, no chętnie… :)Raportuj

 13. Diego Armando pisze:

  no to suchar na dzień dobry.

  Jaki zespół powinien wystąpić na imprezie z okazji TOP1 Play?
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Deep Purple!

  #kurtynaRaportuj

 14. PINOKIO pisze:

  Bo w sumie to mam taki dylemat :
  PLAY na pierwszym miejscu to naturalna kolej rzeczy czy jednak wydarzenie ?
  Takie tam poranne rozterki. :)Raportuj

 15. KAPO pisze:

  A może rosołek z rana i wieczorem jakaś koszulka do obiadu i gitara!??? A jutro konkursie z nagrodami fajoskimi ja też ten mogę – zgarnąć ! Jak by się ktoś pytał , nara 😘Raportuj

 16. Boston pisze:

  Zadłużenie 7 mld, Chińczycy mocno ściskają was za jaja. ;)Raportuj

 17. Ewa pisze:

  A w 2019 zostanie wam Max 7 milionów po co wam ci celebryci ? Przed nimi sieć była dużo lepsza jakościowoRaportuj

Dodaj komentarz

Przed napisaniem komentarza zapoznaj się z Regulaminem korzystania z bloga jeśli Twój komentarz nie wyświetli się od razu, poczekaj cierpliwie na jego publikację.

Przypięte posty