Wyniki PLAY za 2017 rok – komunikat prasowy

Ten wpis jest starszy niż dwa lata. Zawarte w nim informacje mogą nie być już aktualne.

PLAY COMMUNICATIONS S.A. wyniki za rok 2017

Komunikat prasowy

27 lutego 2018 r.

 

DALSZY WZROST PRZYCHODÓW ORAZ WYNIKU EBITDA DZIĘKI STAŁEMU WZROSTOWI BAZY KLIENTÓW ABONAMENTOWYCH ORAZ WZROSTOWI ZAGREGOWANEGO ARPU

 

Play osiągnął bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe w roku 2017. Dzięki dalszemu zapewnianiu niezmiennie najwyższej jakości usług oferowanych naszym Klientom oraz doskonałym wynikom operacyjnym, zwiększyliśmy bazę abonentów do poziomu 15.2 mln. Spółka w dalszym ciągu zwiększała swoje przychody operacyjne, odnotowując przychody za okres dwunastu miesięcy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r. w kwocie 6 670 mln (+9,0% w porównaniu z rokiem 2016), co przełożyło się na wzrost skorygowanego wyniku EBITDA do kwoty 2 298 mln zł (+12,9% w porównaniu z rokiem 2016), jednocześnie zmniejszając swoje zadłużenie do wskaźnika zadłużenia netto do skorygowanego wyniku EBITDA za okres ostatnich dwunastu miesięcy na poziomie 3,0x.

 

Najważniejsze dane finansowe za rok 2017:

I. Dalszy sukces komercyjny:

 • Udział w rynku zwiększył się do poziomu 28.8%[1] (+2.5 p.p. r/r), co stanowi 15,2 mln abonentów, podczas gdy udział abonentów kontraktowych wzrósł do poziomu 62.0% z poziomu 58.0% na dzień 31 grudnia 2017 r.
 • W 2017 roku Spółka pozyskała 1 064 tys. abonentów kontraktowych
 • Zagregowany wskaźnik ARPU zwiększył się o 1,9%, do poziomu 32,0 mln zł[2] w porównaniu z rokiem 2016.
 • Wskaźnik odłączeń klientów kontraktowych pozostał na stałym poziomie wynoszącym 0,7%[3] w roku 2017.
 • Dzięki dalszej rozbudowie sieci 4G LTE na dzień 31 grudnia 2017 r. zasięg zwiększył się do 93,4% populacji (+1,3 p.p. r/r), natomiast zasięg sieci 4G LTE Ultra zwiększył się do 80,7% populacji (+1,9 p.p. r/r)

II. Dobre wyniki finansowe:

 • Przychody operacyjne zwiększyły się do poziomu 6 670 mln zł (+9,0% w porównaniu z rokiem 2016) w wyniku znacznego wzrostu bazy klientów kontraktowych
 • Skorygowany wynik EBITDA zwiększył się do poziomu 2 298 mln zł (+12,9% w porównaniu z rokiem 2016) w wyniku dźwigni operacyjnej oraz efektu skali w drugiej połowie 2017 r. na skorygowany wynik EBITDA wpływ miała regulacja RLAH
 • Powyższe przełożyło się na dalszy wzrost skorygowanej marży EBITDA do poziomu 34,4% (+1,2 p.p. w porównaniu z rokiem 2016)
 • Dalszy rozwój sieci na terenie całego kraju – gotówkowe nakłady inwestycyjne[4] wyniosły 650 mln zł (123 mln zł w IV kw. 2017 r.), zgodnie z wytycznymi
 • Skorygowana EBITDA pomniejszona o gotówkowe nakłady inwestycyjne3 zamknęła się kwotą 1 647 mln zł (+6,3% w porównaniu z rokiem 2016)
 • Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (FCFE, z wyłączeniem płatności leasingowych)[5] zmniejszyły się o 15.1% r/r do poziomu 664 mln zł
 • Zmniejszenie dźwigni finansowej do poziomu 3,0x skorygowanego wyniku EBITDA za okres ostatnich dwunastu miesięcy (w porównaniu z 3,1x na dzień 30 września 2017 r.) dzięki wyższemu poziomowi gotówki i ekwiwalentów gotówki

 

Komentarz Prezesa spółki P4 Sp. z o.o. na temat wyników osiągniętych w roku 2017:

„Rok 2017 był udany dla PLAY. Ogólne wyniki handlowe oraz silny wzrost kluczowych wskaźników grupy były zbieżne z planami, które przedstawiliśmy w momencie debiutu giełdowego (IPO). W 2017 r. czerpaliśmy korzyści z efektu skali połączonego ze stałą koncentracją na efektywności kosztowej, co pozwoliło nam osiągnąć imponujący wzrost skorygowanego wskaźnika EBITDA na poziomie 12.9% r/r. Wysoki poziom generowanych przepływów gotówkowych, mający przełożenie na wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego zamykające się w kwocie 664 mln zł za rok 2017, w pełni zabezpiecza naszą zdolność do wypłaty dywidendy w kwocie 650 mln zł zgodnie z informacjami przekazanymi w momencie debiutu giełdowego. Patrząc na nasze ogólne wyniki za rok 2017, jesteśmy spokojni o naszą strategię oraz wyniki w 2018 r. pomimo wpływu regulacji RLAH oraz dalszego rozwoju sieci na terenie całego kraju. Z tego względu zamierzamy utrzymać nominalną wartość wypłaty dywidendy w roku 2019 na takim samym poziomie, jak w roku 2018.

W IV kw. 2017 r. podejmowaliśmy dalsze działania w celu spełniania oczekiwań naszych klientów oraz świadczyliśmy usługi o najwyższej jakości, co przełożyło się na dalszy wzrost naszej bazy do poziomu 15.2 mln klientów. W 2017 r. zwiększyliśmy liczbę abonentów kontraktowych o 1 064 tys. Jesteśmy mocno skoncentrowani na realizowaniu naszej strategii, co przekłada się na mocny wzrost wyników handlowych oraz solidne wyniki finansowe. Nasze przychody operacyjne za rok 2017 osiągnęły poziom 6 670 mln zł, co stanowi wzrost o 9.0% w porównaniu do roku 2016, podczas gdy nasza skorygowana marża EBITDA zwiększyła się do poziomu 34,4%, +1,2 p.p. w porównaniu do roku 2016.

Od 15 czerwca 2017 r. jesteśmy zobligowani do stosowania się do regulacji RLAH wprowadzonej przez UE. Regulacja RLAH eliminuje opłaty roamingowe na terenie UE oraz wpływa na branżę telekomunikacyjną w Europie poprzez: 1) zmniejszenie przychodów z roamingu międzynarodowego; oraz 2) zwiększenie kosztów roamingu międzynarodowego (ze względu na ruch realizowany w sieciach operatorów zagranicznych oraz stawki hurtowe). W drugiej połowie 2017 r. negatywna zmiana w zakresie przychodów z roamingu międzynarodowego oraz kosztów roamingu międzynarodowego osiągnęła kwotę ok. 101 mln zł (w III kw. 2017 r. – 57 mln zł r/r, w IV kw. – 43 mln zł r/r), przede wszystkim ze względu na zwiększony ruch generowany przez naszych klientów. We wrześniu 2017 r. złożyliśmy wniosek o dopłaty do roamingu. W dniu 15 stycznia 2018 r. otrzymaliśmy pozytywną decyzję od organu regulacyjnego a z końcem stycznia 2018 r. podjęliśmy decyzję wprowadzenia pewnych zmian względem nowych klientów oraz osób nadużywających roamingu.

W dalszym ciągu realizujemy naszą strategię rozwoju sieci na terenie całego kraju i na koniec 2017 r. posiadaliśmy 5 746 stacji bazowych, co stanowi wzrost o 609 stacji netto oraz 697 stacji brutto w porównaniu z końcem 2016 roku. Ponadto, zasięg naszej własnej sieci 4G osiągnął poziom 93,4% populacji (co stanowi wzrost o 15,4 p.p. w porównaniu z rokiem 2016) podczas gdy zasięg sieci 4G LTE Ultra wyniósł 80,7% populacji (co oznacza wzrost o 4,5 p.p. w porównaniu z końcem roku 2016). Łącznie z roamingiem krajowym, w zasięgu naszej sieci znajduje się ponad 99% populacji kraju. W 2018 r. zamierzamy uruchomić ponad 1 000 stacji bazowych.

W całym roku 2017 wypracowaliśmy solidne wyniki, które są zgodne z informacjami przekazanymi w momencie debiutu giełdowego.”

Jørgen Bang-Jensen

 

1 na podstawie liczby kard SIM zgodnie z danymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce
2 dane średniomiesięczne przedstawione dla aktywnych abonentów ; szczegółowa definicja znajduje się w Raporcie
dane średniomiesięczne przedstawione dla abonentów raportowanych; szczegółowa definicja znajduje się w Raporcie
4 z wyłączeniem wypływów środków pieniężnych w związku z nabyciem rezerwacji na częstotliwości
5 Podane miary nie są porównywalne z podobnie nazwanymi miarami stosowanymi przez inne spółki. Wskaźnik wolnych przepływów gotówkowych do kapitału własnego (z wyłączeniem płatności leasingowych) nie oddaje wszystkich przeszłych wydatków oraz wypływów środków finansowych oraz nie oddaje przyszłych potrzeb gotówkowych koniecznych do uregulowania znacznych kosztów odsetkowych, podatków dochodowych lub przyszłych potrzeb gotówkowych koniecznych do obsługi odsetek lub spłaty rat kapitałowych w zakresie naszego zadłużenia. Zachęcamy do przejrzenia naszych informacji finansowych w całości i odradzamy opieranie się na pojedynczych miarach finansowych. Wyjaśnienie pewnych ograniczeń w zakresie stosowania tych miar znajduje się w raporcie zatytułowanym „Prezentacja informacji finansowych – miary‑nie występujące w MSSF”

Wyniki PLAY za IV kw. 2017 r. cały rok 2017:

1 dane średniomiesięczne przedstawione dla abonentów raportowanych; szczegółowa definicja znajduje się w Raporcie;
2 dane średniomiesięczne przedstawione dla aktywnych abonentów w okresie IV kw. 2017 r.; szczegółowa definicja znajduje się w Raporcie;
3 zawierają nakłady jednorazowe m.in. w związku z pierwszą ofertą publiczną (IPO) oraz transakcją refinansującą;
4 z wyłączeniem kosztów jednorazowych;
5 Nakłady gotówkowe oznaczają wypływy gotówkowe na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie, pomniejszone o przychody ze sprzedaży aktywów trwałych w każdym okresie (z wyłączeniem wypływów gotówkowych w związku z nabyciem rezerwacji częstotliwości);
6 Podane miary nie są porównywalne z podobnie nazwanymi miarami stosowanymi przez inne spółki. Wskaźnik wolnych przepływów gotówkowych do kapitału własnego (z wyłączeniem płatności leasingowych) nie oddaje wszystkich przeszłych wydatków oraz wypływów środków finansowych oraz nie oddaje przyszłych potrzeb gotówkowych koniecznych do uregulowania znacznych kosztów odsetkowych, podatków dochodowych lub przyszłych potrzeb gotówkowych koniecznych do obsługi odsetek lub spłaty rat kapitałowych w zakresie naszego zadłużenia. Zachęcamy do przejrzenia naszych informacji finansowych w całości i odradzamy opieranie się na pojedynczych miarach finansowych. Wyjaśnienie pewnych ograniczeń w zakresie stosowania tych miar znajduje się w raporcie zatytułowanym „Prezentacja informacji finansowych – miary nie występujące w MSSF”

 

O Play:

Spółka P4 Sp. z o.o., w której 100% udziałów posiada Play Communications S.A. i która prowadzi działalność pod nazwą Play, jest ukierunkowanym na konsumenta operatorem sieci mobilnej świadczącym usługi ponad 15,2 mln abonentów na dzień 31 grudnia 2017 r. Play świadczy mobilne usługi głosowe, tekstowe, transmisji danych oraz wideo klientom indywidualnym oraz biznesowym (przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom) w oparciu o umowę oraz na kartę pod marką parasolową „PLAY”. Play świadczy te usługi, dostępne dla 99% populacji, poprzez swoją rozległą, nowoczesną oraz efektywną kosztowo sieć telekomunikacyjną 2G/3G/4G LTE, a także w oparciu o długoterminowe umowy o roamingu krajowym/współdzielenia sieci zawarte z trzema pozostałymi operatorami sieci komórkowych w Polsce. Więcej informacji znajduje się na stronie www.playcommunications.com oraz www.play.pl.

 

Ostrzeżenie:

Dane zwarte w niniejszym komunikacie prasowym nie zostały poddane audytowi.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych. Na oświadczeniach tego rodzaju nie należy nadmiernie polegać, ponieważ narażone są one na liczne ryzyka oraz niepewności związane z działalnością oraz otoczeniem gospodarczym spółki Play Communications S.A. oraz jej podmiotów zależnych (zwanymi łącznie jako „Grupa”), z których wszystkie są trudne do przewidzenia i z których wiele znajduje się poza wpływem Grupy. Oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych zawierają informacje odnośnie potencjalnych lub spodziewanych wyników działalności Grupy, w tym opisy jej strategii biznesowej. Oświadczenia te często zawierają takie wyrażenia jak „może”, „będzie”, „mogłoby”, „byłoby”, „powinno”, „oczekuje się”, „planuje się”, „przewiduje się”, „zamierza się”, „dąży się”, „uważa się”, „ocenia się”, „przewiduje się”, „potencjalny”, „w dalszym ciągu”, „rozważa się”, „możliwy” i podobne. Oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są oparte na naszych bieżących oczekiwaniach oraz ocenach dotyczących przyszłych wydarzeń i trendów, które wywierają bądź też mogą wywierać wpływ na naszą działalność biznesową. Należy rozumieć, iż oświadczenia tego rodzaju nie stanowią gwarancji efektywności ani wyników. Dotyczą one zidentyfikowanych i niezidentyfikowanych ryzyk, niepewności oraz założeń. Mimo iż Grupa uważa, że niniejsze oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych są oparte na rozsądnych założeniach, należy mieć świadomość, że wiele czynników może wywrzeć wpływ na bieżące wyniki finansowe lub operacyjne, w wyniku czego rzeczywiście odnotowane wyniki mogą znacząco różnić się od wyników zawartych w oświadczeniach dotyczących zdarzeń przyszłych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat czynników, które mogą wpłynąć na oświadczenia Grupy dotyczące zdarzeń przyszłych, należy zapoznać się z czynnikami ryzyka Grupy, które mogą podlegać okresowym zmianom, określonymi w prospekcie emisyjnym publikowanym na stronie www.playcommunications.com. Grupa zrzeka się obowiązku uaktualniania lub korygowania jakichkolwiek oświadczeń dotyczących zdarzeń przyszłych zawartych w niniejszym komunikacie prasowym oraz nie jest w żaden sposób do tego zobowiązana, z wyjątkiem przypadków wymaganych odpowiednimi przepisami prawa lub regulacjami.

Dane finansowe zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są wyrażone w złotych zaokrąglonych do najbliższego miliona. Z tej przyczyny, ze względu na takie zaokrąglenie mogą występować rozbieżności w tabelach pomiędzy liczbami całkowitymi oraz sumami podanych kwot.

[1] na podstawie liczby kard SIM zgodnie z danymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce
[2] dane średniomiesięczne przedstawione dla aktywnych abonentów ; szczegółowa definicja znajduje się w Raporcie
[3] dane średniomiesięczne przedstawione dla abonentów raportowanych; szczegółowa definicja znajduje się w Raporcie
[4] Z wyłączeniem wypływów środków pieniężnych w związku z nabyciem rezerwacji na częstotliwości
[5] Podane miary nie są porównywalne z podobnie nazwanymi miarami stosowanymi przez inne spółki. Wskaźnik wolnych przepływów gotówkowych do kapitału własnego (z wyłączeniem płatności leasingowych) nie oddaje wszystkich przeszłych wydatków oraz wypływów środków finansowych oraz nie oddaje przyszłych potrzeb gotówkowych koniecznych do uregulowania znacznych kosztów odsetkowych, podatków dochodowych lub przyszłych potrzeb gotówkowych koniecznych do obsługi odsetek lub spłaty rat kapitałowych w zakresie naszego zadłużenia. Zachęcamy do przejrzenia naszych informacji finansowych w całości i odradzamy opieranie się na pojedynczych miarach finansowych. Wyjaśnienie pewnych ograniczeń w zakresie stosowania tych miar znajduje się w raporcie zatytułowanym „Prezentacja informacji finansowych – miary‑nie występujące w MSSF”

 

Wyniki PLAY za 2017 rok – komunikat prasowy

Komentarze

 1. Oco pisze:

  To tak żeby tym wszystkim (z fb i bloga) niezadowolonym pokazać gdzie to niezadowolenie możecie sobie wsadzić. Cyferki się zgadzają i do przodu!Raportuj

 2. Oco pisze:

  Komentującego anonimowo łatwo zdyskredytować tak jak komentujacemu łatwo napisać komentarz, ale Jak czytam wypowiedzi tych prawdziwych abonentów np na fb co z imienia i nazwiska piszą o przygodach z Play i chęci rezygnacji to wtedy, w wasze wspieranie, słuchanie i staranie się średnio wierze. Ja jestem bardzo zadowolony z usług Play, nigdy nie powiedziałem złego słowa na zasięg, połączenia internet itp. Ba napisze więcej, jestem jednym z waszych pierwszych abonentów (w pierwszym półroczu działania Play miałem swój numer) Przez lata też mieliście świetne ceny telefonów – najlepsze. Ale coś się stało… Jak czytam wypowiedzi ludzi i porównuje oferty z konkurencją obecne to faktycznie pierwszy raz o tylu lat myślę o zmianie bo coś tu jest nie tak skoro inni mogą a Wy nie.Raportuj

 3. xtr pisze:

  Wzór koszulki pokażcie ;)Raportuj

 4. Artek pisze:

  Jednak w kwestii długoletnich klientów nie jest już tak”fioletowo”. Duży wzrost w ostatnich miesiącach odchodzących właśnie z największym stażem w Play. Czyżby powodem tego byłaby słaba oferta przedłużeniowa, właśnie dla takich lojalnych klientów? Musicie ja poprawić i wprowadzić taką ofertę aby nie tracić wiernych do tej pory klientów. A za resztę wyników w innych tabelkach szczerze gratuluję 😀👍Raportuj

 5. pgr pisze:

  Kupiłem sobie doładowanie prepaida, na wydruku z terminalu poza standardowymi informacjami na samym dole reklama: orange na karte :P
  25zł no limit i 25 Giga interentu

  Przypomnijcie mi ile jest w Play? 6? No i co tam robi reklama Orange
  Przez moment myslałem ze sie sprzedawczyni pomyliła i Orange sprzedałaRaportuj

 6. szuwarek pisze:

  Moze wkoncu nastąpiłaby jakaś zmiana, chociaz niewielka w pakietach danych. Bo na chwilę obecną na długo takie pakiety nie wystarczają. A i w pakietach sms / minut tez by sie przydało niewielkie odświeżenie.Raportuj

 7. Wojtek pisze:

  Napiszę tak – mam nr w Play od 2009 i na pewno nie myślę o jakichkolwiek przenosinach. Play na kartę Lubię to to znakomita dla mnie oferta. Grunt, by dopasować ją do swoich wymagań i nie przepłacać.

  Nie wiem co by się musiało stać, abym migrował…Raportuj

 8. PINOKIO pisze:

  Ja wiedziałem, ja wiedziałem, ja wiedziałem że tak będzie. :)
  Do dumy powód jest. :)
  Ale weź to obrób te ponad 15 mln usług. To jest zadanie. :)Raportuj

 9. mike278 pisze:

  A ogólnie pniecie się, pniecie. Tylko że Panowie bez urazy ale miano challengera to utraciliście spory kawałek czasu temu. Wiem, wiem czas zarabiać. Kiedyś trzeba. :)Raportuj

 10. Uuuu pisze:

  „Dzięki dalszemu zapewnianiu niezmiennie najwyższej jakości usług oferowanych naszym Klientom oraz doskonałym wynikom operacyjnym, zwiększyliśmy bazę abonentów do poziomu 15.2 mln.”

  Najbardziej podoba mi się najwyższa jakoś usług. A gdzie info o profesjonalnej obsłudze klienta? To że zadając trzem pracownikom Play to samo pytanie mamy trzy odpowiedzi, nadaje się do zaakcentowania, może nawet drukowanymi.Raportuj

  • PINOKIO pisze:

   A może to po prostu kreatywność ? I jednak jakieś stanowiska.
   A gdybyś zadał tym trzem pytania uzyskał odpowiedź tylko jedną byłbyś zadowolony bardziej. Albo żadnej. Są oceny. Ankiety. :)
   I umiejętność nabyta odpowiadania na pytania sugerujące. W wyniku obcowania z Klientami. Bardzo cenna. Najlepiej jakby każdy miał swojego konsultanta lub konsultantkę o cechach takiej złotej rybki . :)
   Tak prowokuję. :)Raportuj

 11. dejww pisze:

  kiedy Nowa Nokia 8110 4G i inne nokieRaportuj

 12. tomasz pisze:

  Trochę mnie te chwalenie ilością klientów śmieszy. Bo niby 15 mln ale w jakimś artykule podajecie, że tylko 12 mln przynosi dochód. Tak to każdy operator może rozdawać karty sim, jak ulotki na ulicach. Każdy operator powinien powiedzieć ile kart jest wykorzystywanych do dzownienia, sms i internetu i wtedy poznamy lidera.Raportuj

 13. Emil pisze:

  Sieć się rozwija i to najważniejsze. Nowe pozwolenia radiowe, nowe usługi, nowy sprzęt i nowi klienci.Raportuj

 14. Damian pisze:

  Szkoda tylko, że w tym całym chwaleniu się ilością i jakością ja jako 8 letni klient nie czuje się ani doceniony, ani nie korzystam z tego rzekomego LTE Ultra itd… Jest lepiej, ale gdyby nie było to byłaby już czysta kpina. Chciałem przedłużyć umowę, ale na tą chwilę muszę się mocno zastanowić czy i co wybrać, bo Tidalów itp nie potrzebuję, a szybszy Internet by się przydał zawsze…Raportuj

 15. Sylwia pisze:

  Witam. Play to porażka, z jaką w życiu się nie spotkałam, dzwoniłę na infolinie, rozmawiam z konsultantką , opisuję jej swój problem , czekam aż mi pomoże rozwiazać sprawę a ona zamiast mi pomóc , zadaje wciąż to samo pytanie „czy mam pani jeszcze jakieś pytania?” Brak słów na takie traktowanie klienta. Nie rozumiem , dlaczego tak reklamująca się firma zatrudnia, tak beznadziejne, niedouczone osoby. Nigdy wiece Play… Nie polecamRaportuj

 16. Emil pisze:

  Play rozwalił beton cenowy W3, Play poszedł na giełdę bo chcąc zbudować nowoczesną sieć potrzebował środków na to. Jest to kosztowna impreza zwłaszcza że nakłady nie zwrócą się w krótkim czasie, a zobowiązania pokryciowe wobec uke trzeba wypełnić. Sieć refinansuje zadłużenie i je spłaca, a jest to istotne bo indyjski operator z 80-cioma milionami kart sim nie był w stanie spłacać swojego zadłużenia i złożył wniosek o upadłość. Piszę to dla tego że nie którzy oczekują że wszystko w play powinno być taniej od w3. A tu z jednej strony spłata niemałego zadłużenia, rozbudowa sieci, wypłata dywidendy, z roamingu kasy ubędzie, a sieć to model biznesowy i ma zarabiać uwzględniając realia rynku. Przy o wiele niższym nakładzie na reklamę w porównaniu np. z Plusem i Orange sieć ma najwięcej sim . Piętą achillesowa sieci jest jej zasięg , ale budując teraz operator wysyła jasny sygnał że chce utrzymać pozycję lidera.Raportuj

 17. Maniek pisze:

  ZŁODZIEJERaportuj

 18. Kris pisze:

  Czy będzie w esklepie wznowiona oferta z xiaomi redmi note 4 64/4 ?Raportuj

 19. MANIEK pisze:

  Była sobie sieć PLAY – doładowałeś konto w PLAY na Kartę, by móc rozmawiać za granicą. De facto zapłaciłeś już za usługę, której jeszcze nie wykonałeś.
  Ale czy możesz dzwonić i sms-ować z zagranicy? NIE!!!!!! BO PLAY „kradnie” Ci twoje pieniądze – blokują całe konto na „możliwe rozliczenie internetu”.
  Nie korzystasz z internetu, nie logujesz się do LTE a PLAY i tak Ci blokuje środki, bo…. być może kiedyś z niego skorzystasz. Dzwonić i sms-ować też nie możesz, bo na koncie 0,00 – ZŁODZIEJERaportuj

 20. dziwne pytanie pisze:

  Dwie sprawy:
  1. Czy będzie jakaś informacja/wyjaśnienie dla klientów w sprawie nowych taryf RBM?
  2. Ola zniknęła?!Raportuj

 21. Selector pisze:

  5-tego minęło 11-lecie Rzecznika w Play. Od challengera do lidera :)Raportuj

 22. pudel pisze:

  Napiszę trochę w innym temacie , kiedy Play zamierza zrobić podobną ofertę do T Mobile ? , chodzi mi o internet bez limitu danych. Jakiś czas temu nie miało to dla mnie znaczenia 100 GB + noce bez limitu wystarczały mi spokojnie. Zmieniłem telewizor, chcąc obejrzeć film w UHD pomniejszam przez godzinę limit o jakieś 8GB, wszystko idzie do przodu jakość wideo również , niestety mając limit nie jesteśmy w stanie korzystać swobodnie z tych technologii. Nie chodzi tu o jakieś obciążanie sieci bezczelnym ściąganiem torentów tylko o wygodę i możliwości korzystania z takich serwisów jak Netflix i wiele innych. Czas najwyższy sprostać zapotrzebowaniom i stworzyć ofertę jak u konkurencji górny limit prędkości ale bez limitu danych. Mam nadzieję że że przez najbliższy rok sytuacja się zmieni w innym wypadku zmieniam operatora na co wcale nie mam ochoty. Odnośnie niedawnej promocji na co komu Showmax z internetem limitowanym ? :):):)Raportuj

  • kinga pisze:

   Play ma internet bez limitu danych, po wykorzystaniu określonej ilości GB ograniczana jest prędkość. Limity nie dotyczą danych… lecz możliwości korzystania z internetu w pełnej prędkości.Raportuj

 23. pudel pisze:

  Zastanawiałem się nad pakietem HBO z HBO GO, przeglądając pomoc już mi się odechciało . Jak można pomniejszać pakiet danych za usługę którą sprzedajecie ?! Cytuje : pakiet HBO GO jest serwisem zewnętrznym HBO , transmisja danych jest traktowana w sposób standardowy. Jednym słowem herezja w czystej postaci :):):) Czas zrobić internet bez limituRaportuj

  • Krzysiek Sylwerski pisze:

   Możesz oglądać treści z kanałów HBO i biblioteki HBO GO za pośrednictwem aplikacji PLAY NOW, dzięki czemu nie będziesz miał pomniejszanego limitu danych.Raportuj

   • pudel pisze:

    Rozumiem że HBO GO jest dostępne z poziomu PLAY NOW ?
    Tak czy inaczej byłoby bardzo fajnie doczekać się opcji bez limitu w waszej sieci, nie powiem złego słowa jeśli chodzi o jakość usług jak i o prędkości osiągam powyżej 200 MB/s, wydaję mi się że górny zakres prędkości podobnie jak w przypadku domowego od T Mobile, lub po przekroczeniu minimum 10MB/s załatwiło by sprawę. Proszę o przemyślenie sugestii , wolałbym pozostać stałym klientem w dalszym ciągu i nie rezygnować z powodu ograniczeń technicznych .Raportuj

Dodaj komentarz

Przed napisaniem komentarza zapoznaj się z Regulaminem korzystania z bloga jeśli Twój komentarz nie wyświetli się od razu, poczekaj cierpliwie na jego publikację.

Przypięte posty