PLAY 2018

Udostępnij

co kwartał wrzucam na bloga dla zainteresowanych bardzo ważny i poważny dokument. Miłej lektury:

4 marca 2019 r.

PLAY COMMUNICATIONS S.A. *

(„Play” lub „Spółka”)

Wyniki za czwarty kwartał i cały rok 2018

Dzięki silnym wynikom operacyjnym i finansowym
Play potwierdza wiodącą pozycję na rynku mobilnym w Polsce

o    Wiodąca pozycja rynkowa z 15 mln raportowanych klientów i rosnącym udziałem abonentów kontraktowych

o    Aktywna baza klientów kontraktowych wzrosła o ok. 360 tys. r/r, czyli o 4,1%, z niskim, stabilnym wskaźnikiem ich odpływu na poziomie 0,8%

o    Przychody w całym roku były wyższe r/r o 2,5%, osiągając 6,8 mld PLN dzięki wzrostowi przychodów z usług

o    Utrzymany wzrost rocznego zysku netto do 745 mln PLN, o 92,2% r/r oraz wzrost EBITDA o 13,4% r/r

o    Najwyższy w historii spółki poziom FCFE (wolnych przepływów gotówkowych dla właścicieli kapitału własnego): 816 mln PLN w 2018, wzrost o 22,8% r/r

o    Przyspieszona rozbudowa sieci ogólnokrajowej (1,3 tys. nowych stacji bazowych uruchomionych w ciągu roku) wpłynęła na poziom gotówkowych nakładów inwestycyjnych wyższy o 15,5% r/r, dzięki czemu Play jest pierwszą w Polsce siecią 5G-Ready

 

Play (GPW: PLY), wiodący polski operator sieci telefonii komórkowej, ogłasza dziś swoje wyniki w czwartym kwartale i całym roku 2018. Wyniki potwierdzają pierwszoplanową pozycję rynkową Play na tle wzrostu bazy klientów, przychodów, rentowności netto i poziomu generowanej gotówki.

Komentarz prezesa P4, Jeana Marca Hariona:

„Na zakończenie roku 2018, w którym przyspieszyliśmy rozbudowę własnej sieci, aby zabezpieczyć naszą niezależność od roamingu krajowego i ograniczyliśmy negatywny wpływ regulacji Roam-Like-At-Home, jesteśmy dumni, że możemy potwierdzić naszą wiodącą pozycję na rynku mobilnym w Polsce, i jednocześnie ogłosić poprawę wyników działalności operacyjnej i finansowej – zgodnie z oczekiwaniami przekazanymi w sierpniu ubiegłego roku.

Bardziej niż kiedykolwiek utrzymujemy klientów w centrum naszych działań, dbając o ich wartość i lojalność poprzez naszą obszerną ofertę konwergentnych usług mobilnych. Zgodnie z naszą strategią 2019-2022 ogłoszoną w listopadzie 2018, konsekwentnie rozwijamy naszą efektywną kosztowo sieć 5G-Ready, nasze wiodące oceny Net Promoter Score i rozpoznawalności marki podkreślają wiodącą komercyjną pozycję Play, a dodatkowo przyspieszamy digitalizację firmy, z priorytetem nadanym utrzymaniu i pozyskaniu klientów przez kanały online oraz samoobsłudze przez aplikację Play24 i chatboty. Wszystko to znajduje odzwierciedlenie w naszych oczekiwaniach na 2019 r., w którym spodziewamy się poprawy naszej skorygowanej EBITDA pomimo wolniejszego wzrostu przychodów i wyższych gotówkowych nakładów inwestycyjnych związanych z kapitalizacją urządzeń abonenckich i digitalizacją procesów.”

Najważniejsze dane operacyjne:

  • Ponownie potwierdzono wiodącą pozycję Play na polskim rynku telefonii komórkowej:

o   15,0 mln klientów raportowanych i 12,7 mln aktywnych klientów na koniec roku (zmiana odpowiednio o -1,3% i +2,1% r/r);

o   Udział klientów kontraktowych wzrósł do 65,7% (+3,7 pp r/r) na koniec 2018, podczas gdy poziom odejść tych abonentów pozostał na niskim i stabilnym poziomem 0,8% w ciągu roku;

o   Średni całoroczny wskaźnik ARPU wzrósł do 32,3 PLN (+1,0% r/r), osiągając 32,4 PLN w IV kwartale (+0,6% r/r), przy poziomie multiSIM rosnącym do 42% bazy klientów;

 

 

  • Preferowany operator telefonii komórkowej w Polsce zorientowany na wartość i lojalność klientów:

o   Najwyższa ocena Net Promoter Score oraz rozpoznawalności marki i akcji reklamowych na rynku telefonii komórkowej;

o   Udane wprowadzenie na rynek konwergentnych mobilnych produktów i usług;

  • Wyraźne postępy w digitalizacji:

o   4 mln klientów korzystających z samoobsługi w aplikacji Play24;

o   Program rozwoju sieci sklepów „bez papieru” z 40% udziałem transakcji z użyciem e-podpisu;

o   E-faktury osiągają 93% udziału wśród klientów PLAY;

  • Przyspieszony rozwój sieci zgodnie z planem:

o   7 003 stacji bazowych na koniec 2018 (+22% r/r), z 563 nowych lokalizacji dodanych w samym IV kwartale;

o   Od listopada 2018 najszybsza sieć własna na podstawie pomiarów SpeedTest.pl;

o   Cel strategiczny rozszerzony do ~9 500 stacji bazowych na koniec roku 2021.

Najważniejsze dane finansowe:

o   Przychody operacyjne osiągnęły 1 807 mln PLN (+3,9% r/r) w IV kwartale, w równym stopniu poprzez wzrost przychodów z usług i sprzedaży towarów. W rezultacie przychody w całym roku wyniosły 6 839 mln PLN (+2,5% r/r) z przychodami z usług w wysokości 5 083 mln PLN (+4,2% r/r), podczas gdy sprzedaż towarów i pozostałe przychody spadły do 1 756 mln PLN (-2,0% r/r) ze względu na niższy udziału sprzedaży urządzeń w ramach umów pozyskania i utrzymania klientów.

o   Skorygowana EBITDA wyniosła 535 mln PLN w IV kwartale (-6,0% r/r), głównie przez wyższe koszty roamingu krajowego, koszty związane z rozwojem sieci i koszty uruchomienia nowych ofert. Te same czynniki miały wpływ na skorygowaną roczną EBITDA na poziomie 2 159 mln PLN (-6,0% r/r) – zgodnie z oczekiwaniami. EBITDA wzrosła o 13,4% r/r do 2 160 mln PLN.

o   Zysk netto wzrósł do 202 mln PLN w IV kwartale (+41,5% r/r) i do 745 mln PLN w całym roku (+92,2% r/r), odzwierciedlając poprawę w kosztach ogólnych i zarządu, a także niższe koszty finansowe netto, zawyżone w 2017 r. przez wydatki związane z refinansowaniem w tamtym okresie.

o   Gotówkowe nakłady inwestycyjne wyniosły 241 mln PLN w IV kwartale (+95,7% r/r) i 751 mln PLN w całym roku (+15,5% r/r), w związku z przyspieszonym rozwojem sieci Play.

o   Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (z uwzględnieniem płatności leasingowych) (FCFE[1]) w wysokości 213 mln PLN w IV kwartale (-28,3% r/r) odzwierciedlają głównie znacznie wyższe gotówkowe nakłady inwestycyjne w tym okresie. W całym roku FCFE na poziomie 816 mln PLN (+22,8% r/r) był efektem wyższych gotówkowych nakładów inwestycyjnych z nadwyżką skompensowanych przez pozytywny wpływ niższego wzrostu aktywów kontraktowych, jak również niższy gotówkowy wpływ odsetek i podatków.

o   Spółka zamierza wypłacić w 2019 wynagrodzenie dla akcjonariuszy na poziomie 45% FCFE wygenerowanego w 2018 r., do ostatecznej decyzji Rady Dyrektorów Play Communications S.A.

 

Komentarz członka zarządu ds. finansowych P4, Holgera Pücherta:

 

„W 2018 roku osiągnęliśmy najwyższe poziomy FCFE i zysku netto w historii Play. Mimo że w ubiegłym roku Grupa zapłaciła wysoką dywidendę w wysokości 652 mln PLN oraz zainwestowała w sieć i IT kwotę 751 mln PLN, spółka spłaciła również 391 mln PLN zadłużenia z posiadanej gotówki i wygenerowanych przepływów pieniężnych. Na początku tego roku uzgodniliśmy z naszymi partnerami finansowymi korzystniejsze warunki i większą elastyczność w profilu spłaty naszego finansowania bankowego. W sumie, nasza sytuacja finansowa na początku 2019 jest znakomita. Oczekujemy, że nasza doskonałość operacyjna i inwestycje w sieć obniżające koszty roamingu krajowego zwiększą skorygowaną EBITDA w 2019 r.”

 

Oczekiwania na 2019 r.:

Oczekiwanie na 2019 r. Komentarz
Przychody Wzrost r/r niższy niż w 2018 Wzrosty przychodów z usług, częściowo skompensowany niższymi przychodami ze sprzedaży urządzeń
Skorygowana EBITDA 2.2-2.3 mld PLN Dzięki wyższej marży na usługach, częściowo skompensowanej wyższymi kosztami utrzymania sieci i nowych usług
Gotówkowe nakłady inwestycyjne Do 800 mln PLN Nakłady na sieć z przesunięciem z dostępu do szkieletu, wzrost na digitalizację i kapitalizację urządzeń abonenckich
FCFE 670-750 mln PLN Wpływ wyższych r/r gotówkowych nakładów inwestycyjnych i zapłaconych podatków
Wynagrodzenie akcjonariuszy 40-50% FCFE Zgodnie z założeniami strategii 2019-2022[2]

 

Podsumowanie finansowe i operacyjne w mln PLN, o ile nie zaznaczono inaczej):

Trzy miesiące
zakończone

31 grudnia
Zmiana Dwanaście miesięcy zakończonych
31 grudnia
Zmiana
  2017 2018   2017 2018  
             
Przychód operacyjny 1 740 1 807 3,9% 6 670 6 839 2,5%
EBITDA 542 564 3,8% 1 904 2 160 13,4%
Skorygowana EBITDA 570 535 (6,0%) 2 298 2 159 (6,0%)
Zysk netto 143 202 41,5% 387 745 92,2%
Gotówkowe nakłady inwestycyjne (123) (241) 95,7% (650) (751) 15,5%
FCFE 297 213 (28,3%) 664 816 22,8%
Całkowita liczba klientów raportowanych (w tys.) 15 220 15 016 (1,3%) 15 220 15 016 (1,3%)
Liczba raportowanych klientów kontraktowych (w tys.) 9 430 9 866 4,6% 9 430 9 866 4,6%
Całkowita liczba klientów aktywnych (w tys.) 12 394 12 653 2,1% 12 394 12 654 2,1%
Liczba aktywnych klientów kontraktowych (w tys.) 8 628 8 985 4,1% 8 628 8 985 4,1%
Wzrost liczby kontraktów netto
(w tys.)
227 95 (58,2%) 1 064 436 (59,0%)
Odpływ kontraktów (%) 0,8% 0,8% (0,06) pp 0,7% 0,8% 0,05 pp
Wskaźnik ARPU w segmencie usług kontraktowych (PLN) 38,1 37,5 (1,6%) 38,4 37,6 (1,9%)
Zużycie danych na klienta
z segmentu usług kontraktowych
(MB)
4 790 5 900 23,2% 4 118 5 363 30,2%
 
Stacje sieciowe zbudowane
w okresie
323 563 74,3% 609 1,257 106,4%

 

 

Telekonferencja

We wtorek 5 marca 2019 r. o godz. 10.00, Zarząd organizuje konferencję dla analityków i inwestorów, która obejmie również część poświęconą na pytania i odpowiedzi. Wyniki finansowe za trzy i dwanaście miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018 r. dostępne będą na stronie internetowej Play:

 

https://www.playcommunications.com/events/2018/

Rejestracja online jest wymagana do połączenia konferencyjnego pod adresem:

https://emea.directeventreg.com/registration/8745579

Numer połączenia konferencyjnego: 8745579

W momencie rejestracji, uczestniczy automatyczne otrzymają szczegóły niezbędne do połączenia.

 

Osoby kontaktowe:

Inwestorzy: Media:
Tomasz Poźniak

[email protected]

Marcin Gruszka

[email protected]

 

O Play: Spółka Play Communications S.A. jest podmiotem dominującym grupy Play. Jej spółką zależną jest P4 Sp. z o.o., operator marki Play. Play jest ukierunkowanym na konsumenta operatorem sieci mobilnej świadczącym usługi ponad 15,0 mln abonentów na dzień 31 grudnia 2018 r. Play świadczy mobilne usługi głosowe, tekstowe, transmisji danych oraz wideo klientom indywidualnym oraz biznesowym (przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom) w oparciu o umowę oraz na kartę pod marką parasolową PLAY. Play świadczy te usługi, dostępne dla 99% populacji, poprzez swoją rozległą, nowoczesną oraz efektywną kosztowo sieć telekomunikacyjną 2G/3G/4G LTE, a także w oparciu o umowy o roamingu krajowym/współdzielenia sieci. Więcej informacji znajduje się na stronie www.playcommunications.com and www.play.pl

Ostrzeżenie:

 

Dane zwarte w niniejszym komunikacie prasowym nie zostały poddane audytowi.

 

Niniejszy komunikat prasowy zawiera oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych. Na oświadczeniach tego rodzaju nie należy nadmiernie polegać, ponieważ narażone są one na liczne ryzyka oraz niepewności związane z działalnością oraz otoczeniem gospodarczym spółki Play Communications S.A. oraz jej podmiotów zależnych (zwanymi łącznie jako „Grupa”), z których wszystkie są trudne do przewidzenia i z których wiele znajduje się poza wpływem Grupy. Oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych zawierają informacje odnośnie potencjalnych lub spodziewanych wyników działalności Grupy, w tym opisy jej strategii biznesowej. Oświadczenia te często zawierają takie wyrażenia jak „może”, „będzie”, „mogłoby”, „byłoby”, „powinno”, „oczekuje się”, „planuje się”, „przewiduje się”, „zamierza się”, „dąży się”, „uważa się”, „ocenia się”, „przewiduje się”, „potencjalny”, „w dalszym ciągu”, „rozważa się”, „możliwy” i podobne. Oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są oparte na naszych bieżących oczekiwaniach oraz ocenach dotyczących przyszłych wydarzeń i trendów, które wywierają bądź też mogą wywierać wpływ na naszą działalność biznesową. Należy rozumieć, iż oświadczenia tego rodzaju nie stanowią gwarancji efektywności ani wyników. Dotyczą one zidentyfikowanych i niezidentyfikowanych ryzyk, niepewności oraz założeń. Mimo iż Grupa uważa, że niniejsze oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych są oparte na rozsądnych założeniach, należy mieć świadomość, że wiele czynników może wywrzeć wpływ na bieżące wyniki finansowe lub operacyjne, w wyniku czego rzeczywiście odnotowane wyniki mogą znacząco różnić się od wyników zawartych w oświadczeniach dotyczących zdarzeń przyszłych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat czynników, które mogą wpłynąć na oświadczenia Grupy dotyczące zdarzeń przyszłych, należy zapoznać się z czynnikami ryzyka Grupy, które mogą podlegać okresowym zmianom, określonymi w prospekcie emisyjnym publikowanym na stronie www.playcommunications.com. Grupa zrzeka się obowiązku uaktualniania lub korygowania jakichkolwiek oświadczeń dotyczących zdarzeń przyszłych zawartych w niniejszym komunikacie prasowym oraz nie jest w żaden sposób do tego zobowiązana, z wyjątkiem przypadków wymaganych odpowiednimi przepisami prawa lub regulacjami.

 

Dane finansowe zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są wyrażone w złotych zaokrąglonych do najbliższego miliona. Z tej przyczyny, ze względu na takie zaokrąglenie mogą występować rozbieżności w tabelach pomiędzy liczbami całkowitymi oraz sumami podanych kwot.

 

 

[1]Podane miary nie są porównywalne z podobnie nazwanymi miarami stosowanymi przez inne spółki.  Wskaźnik wolnych przepływów gotówkowych do kapitału własnego (po uwzględnieniu płatności leasingowych) nie oddaje wszystkich przeszłych wydatków oraz wypływów środków finansowych oraz nie oddaje przyszłych potrzeb gotówkowych koniecznych do uregulowania znacznych kosztów odsetkowych, podatków dochodowych lub przyszłych potrzeb gotówkowych koniecznych do obsługi odsetek lub spłaty rat kapitałowych w zakresie naszego zadłużenia.  Zachęcamy do przejrzenia naszych informacji finansowych w całości i odradzamy opieranie się na pojedynczych miarach finansowych. Wyjaśnienie pewnych ograniczeń w zakresie stosowania tych miar znajduje się w raporcie zatytułowanym „Prezentacja informacji finansowych – miary nie występujące w MSSF”

[2] Zakładając brak aukcji częstotliwości radiowych.

Zobacz więcej

Reszta wiadomości